Klachten

Wij hopen we dat u wanneer u niet tevreden bent, eerst met ons in gesprek gaat en ons de kans geeft zaken op te helderen en/of op te lossen alvorens u een formele klacht indient. 
Mochten wij er onderling niet uitkomen, dan zijn er, afhankelijk van uw rol/positie en de persoon waarover u een klacht wilt indienen, diverse mogelijkheden.


Wie kan een klacht indienen?

Alle bij ons wonende c.q. door ons begeleide jongeren, kunnen een klacht indienen. Daarnaast kunnen de ouders, stiefouders, pleegouders en anderen die een lid van ons gezin als behorend tot tevens hun gezin verzorgen en opvoeden een klacht indienen. Zij kunnen een klacht namens hun kind indienen of namens henzelf.


Klacht over gezinshuisouders en andere personen verbonden aan het gezinshuis

Bij de gezinshuisouders Alexander en Desiree kunt u uw klacht over personen verbonden aan ons gezinshuis neerleggen. Klachten moeten schriftelijk worden ingediend. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen door ons. 

Het gezinshuis (en daarbij de gezinshuis ouders en alle ingehuurde ZZP’ers, personeelsleden en stagiaires) is aangesloten bij Klachtenportaalzorg.nl. Hier kan een klacht over ons als gezinshuisouders en/of betrokken professionals worden ingediend. Ons lidmaatschapsnummer is 12825 en we staan ingeschreven onder naam Gezinshuis Sefanja. Meer informatie over de klachtenprocedure vindt u hier.  
 

Klacht over de gezinshuisouder(s)/ondernemer(s)

Zie bovenstaanden. Desiree is SKJ geregistreerd, zie Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
SKJ heeft een tuchtrechtelijke klachtenprocedure tegen personen welke ingeschreven staan in het SKJ-register. 

Bij SKJ kunt u klagen over: de gedragingen van de individuele jeugdprofessional die onder de tuchtnormen van de beroepsgroep vallen. De klacht moet dus altijd over beroepsmatig handelen gaan. Ook de Inspectie Jeugdzorg kan een tuchtklacht indienen bij een van de tuchtcolleges. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

  • De jeugdprofessional informeert de ouders niet over het kind.
  • Er wordt geen inzage gegeven in de contactjournaals of het dossier.
  • Informatie wordt niet vertrouwelijk behandeld.


Kindertelefoon

Voor kinderen en jongeren bestaat de Kindertelefoon. Wil je hier meer over weten klik dan hier

Toegangsteams, sociale wijkteams en CJG’s

De toegangsteams, ook wel wijk- of sociale teams c.q. CJG’s (Centrum Jeugd en Gezin), hebben een eigen klachtenprocedure. Voor een klacht richting een CJG, zoek eerst hier de betreffende CJG op.

Klacht over Jeugdbescherming & Raad voor de Kinderbescherming

Indien u klacht heeft over de Jeugdbescherming West, dan kunt u hier terecht voor de interne klachtencommissie, Over individuele personen kunt u ook bij het SKJ-tuchtrecht terecht.

Voor klachten over de Raad voor de Kinderbescherming, klik hier.


Vertrouwenspersoon jongeren en hun ouders

Heeft u nog geen vertrouwenspersoon? Bel het AKJ (Stichting Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg): 088-555 10 00 of mail naar via deze link. De vertrouwenspersoon kan u helpen met het opstellen van uw klacht en het verzamelen van gegevens ter onderbouwing van uw klacht. 

Vertrouwenspersoon voor professionals

Ook professionals kunnen bij het AKJ terecht voor een vertrouwenspersoon. Klik hier voor meer informatie.


Kinderombudsvrouw voor kinderen en jongeren

De Kinderombudsman ziet er op toe dat in Nederland de rechten van het kind worden nageleefd. Het is een onafhankelijk instituut, dat sinds 1 april 2011 bestaat. Margrite Kalverboer is sinds 22 april 2016 de Kinderombudsman.

Meer informatie over wat de kinderombudsvrouw voor jou betekent? Klik hier als je 11 jaar of jonger bent, hier als je tussen de 12 en 18 bent en hier als je ouder bent dan 18 jaar.


Beslishulp

Via deze link download u een document met vrijwel alle informatie over klagen, klachten en vertrouwenspersonen, maar ook een duidelijk overzicht om u te helpen beslissen waar u met uw klacht, terecht kunt.